ส่วนช่วยเหลือ

  • ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2016 เป็นต้นไป แอทสยามไม่ได้รับจองโรงแรมใดๆ โดยตรงแล้ว แต่ยังให้บริการข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรม รูปภาพ แผนที่ รีวิว หรือ คู่มือท่องเที่ยว พร้อมๆ กับลิงค์การจองจากพรีเมี่ยมพาร์ทเนอร์ของเรา
     
    ข้อมูลในหน้านี้อาจจะใช้ไม่ได้กับสถานะปัจจุบันของแอทสยาม

ข้อตกลงของการใช้บริการผ่าน AtSiam.com

AtSiam.com ให้บริการผ่านข้อตกลงและเงื่อนไขบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งมีผลถึงผู้ใช้ในการใช้บริการต่างๆ และ AtSiam.com มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลา โดยจะมีผลทันทีที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

ลิขสิทธิ์

ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อความ, ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ตราสินค้า เป็นทรัพย์สินของ AtSiam.com ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายระหว่างประเทศ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฏหมาย ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย Copyright (c) 2002-2008 AtSiam.com All rights reserved.

เครื่องหมายการค้า


AtSiam.com และ ชื่ออื่นๆ รูปแบบ สัญลักษณ์ หรือ สินค้าและบริการที่ระบุไว้ภายใต้ชื่อ AtSiam.com คือผู้ครอบครองเครื่องหมายการค้าของ AtSiam.com เครื่องหมายการค้าเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการอื่นที่ไม่ ใช่ของ AtSiam.com สินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความสับสนหรื่อเป็นเหตุให้ AtSiam.com เสื่อมเสียชื่อเสียง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเหล่านั้นที่ไม่ได้ถือครองโดย AtSiam.com และมีปรากฏในเว็บไซต์อื่น ๆ ถือว่าเป็นสมบัติของเจ้าของสิ้นค้าและบริการนั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของ AtSiam.com แต่อย่างใด

ใบอนุญาต

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ อนุญาตเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใช้จะต้องไม่เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่ายซ้ำ หรือทำซ้ำข้อมูล ในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลอื่น ห้ามมิให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ได้เฉพาะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจะต้องไม่ทำการลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่ปรากฏในข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดไป และไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้ ยกเว้นกรณีที่คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ ได้รับอนุญาตจาก AtSiam.com หรือการเผยแพร่นั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และหากมีการละเมิดข้อกำหนดใดๆ AtSiam.com ขอสงวนสิทธ์ในการระงับสิทธ์ในการเข้าใช้บริการของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

AtSiam.com พยายามทำให้เกิดความถูกต้องให้มากที่สุด อัพเดทข้อมูลสินค้าและบริการทุกอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์์รวมไปถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อมูลที่ล้าสมัย

อย่างไรก็ตาม AtSiam.com อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและบริการได้ทุกเมื่อ และไม่รับผิดชอบข้อต่อความใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งส่วนของข้อความการพิมพ์ผิดรวมไปถึงราคาห้องพักบนเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการสำรองห้องพักได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขราคาหรือรายละเอียดของโรงแรมที่พัก
 
หากมีการสำรองห้องพักอันเป็นการฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย AtSiam.com ขอสงวนสิทธิ์ในการในการะงับการสำรองห้องพัก และยกเลิกออกจากระบบ ลูกค้าจะเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการทั้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการในที่ปรากฏบนเว็บไซต์์ AtSiam.com ไม่รับผิดชอบใดๆ ในการฟ้องร้อง นอกจากนโยบายการรับประกันซึ่งทาง AtSiam.com แจ้งไว้เท่านั้น
 
เนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหา ต่างๆ บนเว็บไซต์เป็นของ AtSiam.com ซึ่งดูแลและได้รับอนุญาตจาก AtSiam.comจะไม่มีการตรวจสอบข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เสนอบนหน้าเว็บไซด์ และไม่จำเป็นที่จะรับรองข้อมูลใดๆ อย่างเป็นทางการะบริการ Atiam.com จะไม่รับผิดชอบเนื้อหา ข้อมูลของสินค้าและบริการ คุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงเอง
 
การยินยอม


AtSiam.com ยินดีรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์การสำรองห้องพักกับเรา และคำแนะนำถึงวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ ความคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ จะถูกรวบรวมขึ้นเพื่อนำมาใช้บน AtSiam.com ไม่ว่าจะเป็นการทำสำเนา เผยแพร่ เป็นสื่อ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติหรือการตัดสินใจจากคุณล่วงหน้า เพื่อใช้ในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ด้านสื่อมวลชน หรือการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งอาจมีอยู่ในหัวข้อต่างๆ และคุณต้องสละสิทธิ์ในข้อเรียกร้องต่างๆ คุณต้องรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของความคิดเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเราโดย AtSiam.com จะไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สาม
 
ค่าปรับ

หากคุณมีการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดหรือก่อให้เกิดความแตกแยก โดยการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับคุณต้องยอมรับในส่วนของค่าปรับ คุ้มครอง และความปลอดภัยของ Atsiam.com บริษัทในเครือ และพนักงานทุกคน ตัวแทน กรรมการบริษัท ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ หุ้นส่วน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย นักบัญชี ผู้สืบตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตัวแทนในทุก ๆ คำร้อง การดำเนินการ ความเสียหาย การโดนทำร้าย หนี้สิน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (รวมค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี)
 
กฏหมายที่นำไปใช้

การเข้าชมและใช้บริการกับ AtSiam.com คุณต้องยินยอมในเรื่องของกฏหมายของประเทศไทย ซึ่งคุณไม่สามารถขัดแย้งต่อกฏหมายท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นกฏหมายที่ปกครองข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อโต้เถียงต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและ AtSiam.com หรือ บริษัทในเครีอ
 
กฏหมายท้องถิ่น

Atsiam.com ไม่อนุญาติให้นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่หน้าเว็บไซต์ไปใช้เพื่อทำธุรกรรมที่อื่น และไม่อนุญาติให้นำไปซื้อ ขาย ต่อ ถ้าคุณซื้อ ขายจากที่อื่น ๆ ที่มิใช่ผ่านโดยตรงของ www.atsiam.com ทางบริษัทถือว่ามีความผิด และจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ คือ เงื่อนไขการยกเลิก การรักษาปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เงื่อนไขการคืนเงินลูกค้า และกฏระเบียบต่างๆ จะถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ เงื่อนไขทั้ง 4 ชนิด นี้ถูกรวมกันขึ้นเป็นเงื่อนไขหลักของ AtSiam.com ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ AtSiam.com ซึ่งคุณจะต้องเคารพเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อคุณทำการสำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของเรา
 
ทั่วไป

ในเหตุกาณ์สำคัญที่เงื่อนไขซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดในข้อตกลงนี้และ เงื่อนไขที่ถูกเก็บเอาไว้ในขอบเขตของอำนาจศาลซึ่งอาจจะจะตรงข้ามกับกฎหมาย บางข้อ แต่ยังคงมีผลบังคับ ไม่มีการทำธุรกิจที่เสี่ยงร่วมกัน ห้างหุ้นส่วน การจ้างงานหรือความสัมพันธ์กับบริษัทตัวแทนระหว่างคุณกับAtSiam.com ด้วยเหตุผลของข้อตกลงและเงื่อนไข การกระทำใดๆ ที่ผิดสัญญาภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือการละเลย เพิกเฉย ผิดสัญญา ถือว่าสละสิทธิ์โดยสิ้นเชิง
 
ข้อสังเกตสำคัญสำหรับเว็บมาสเตอร์

เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้ารวมไปถึง คำพิเศษที่ใช้ในการค้นหา (metatags) และ/หรือข้อความที่ไม่ปรากฏ (hidden text) เราไม่มีนโยบายในการยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติ
 
การนำ metatag ไปใช้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนและและเมิดลิขสิทธิ์ และการนำเงื่อนไขในหน้าขอความ คำค้นหาพิเศษ และ/หรือข้อความที่ไม่ปรากฏไปใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มลำดับ (ranking) ในการค้นหาให้กับตนเอง ถือเป็นการกระทำการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม

กาทำลิงค์เข้าสู่หน้า AtSiam.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็ตามไม่อนุญาตให้มีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก AtSiam.com โครงสร้างพื้นฐานของ AtSiam.com และลิงค์โฆษณาหรือข้อมูลต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้มาจาก AtSiam.com ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงบนเว็บไชต์

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?
 - 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว - เงื่อนไขการใช้
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 AtSiam.com